QUESTO NON E’ IL PAESAGGIO
2021/23

   

BUNKERGEIST
2021/22

   

EINHEITSZELLE 
2022


   

OVERDRIVE
2021   

POCO- diptych I/II

2021


   

SURPLUS
2020   

ELBOW PIPE

2020   

((R)-ESET)
2020   

MILLE PIANI
2019

   

60 / 7D
2019